Биоразнообразие

Горският фонд на територията на Еленския балкан е изключително богат и се характеризира с голямо биоразнообразие. Климатичните условия, планинският терен и наличната разнообразна дървесна, храстова и тревна растителност създават условия за масово развъждане на едър и дребен дивеч. С голям потенциал е развитието на икономически дейности на основата на диворастящи лечебни растения, горски плодове и билки. Многообразието на защитени територии и зони представлява благоприятен ресурс за развитие на алтернативни форми на туризъм.

Еленска община е богата на горска растителност, която попада в двете зони: дъбовата зона и буково – иглолистната зона. Най–голямо разпространение от широколистните дървесни видове имат: дъбовете /зимен, благун, цер/, габърът /обикновен и кафяв/, яворът, липата, букът и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др. От храстите най – често се срещат: глог, шипка, леска, дрян и др. Някои от тези дървесни видове напоследък се изсичат и на тяхно място се засаждат иглолистни видове, главно чер и бял бор. В района на буковите гори има в по–малка степен залесявания със смърч и ела. Разчита се и на естественото семенно възобновяване.

Еленският балкан е богат на билки, гъби и диворастящи плодове. Сред билките особено разпространени са лайка, жълт кантарион, бял равнец, еньовче, коприва, мащерка, шипка и др. Срещат се и много видове гъби. Най-разпространени са пачи крак, манатарка, горска печурка, млечница и други. От диворастящите плодове се срещат къпина, малина, дива ягода, а култивирано се отглежда и арония.

Дивечовото разнообразие е голямо. От едрия дивеч са разпространени сърната и благородният елен, а напоследък и дивата свиня, мечки, вълци, чакали, лисици, язовци, белки, златки и др.

Представители на дребния дивеч са зайци, яребици, пъдпъдъци и др. Във високите планински части на общината се срещат ястреби, соколи и множество дребни птички.

На територията на община Елена са разположени два резервата – „Бяла крава“, разположен върху землището на с. Костел и резерват „Хайдушки чукар“ в землището на с. Буйновци. В реките се срещат мряна и кефал. В пенливите и студени планински ручеи се въди балканска и дъгова пъстърва. Изкуствено се развъжда речната пъстърва.

В язовир „Йовковци“ се развъжда шаран, каракуда, платика, толстолоб, сом, бяла риба и други редки, застрашени видове.