Защитени местности и резервати

На територията на община Елена има два резервата – “Бяла крава” и „Хайдушки чукар“. Те са обявени с цел съхраняване девствения характер на вековните букови гори. Резерватите са бисери от зелената огърлица на Еленския Балкан. С изключение на величествените скални образувания, върху 99% от площта им се е разляло зелено море от вековни букаци.

Община Елена е може би една от малкото общини в Република България, чиято територия е заета в голямата си част от защитени територии и хигиенно защитни зони. В южния край на общината се намира резерватът „Бяла крава”, разположен изцяло в горски фонд в землището на с. Костел и заемащ площ 91 ха. Тази територия е обявена за резерват през 1968 г. с цел „запазване в бъдеще девствения характер на вековна букова гора”. През 1986 г. около резервата е обявена буферна зона, разположена на територията на ДЛ гр. Елена, ДЛ гр. Твърдица и ДЛ Стара река, с обща територията от 226,8 ха, в т. ч. 192,6 ха на територията на ДЛ гр. Елена.

В централната част на резервата са разположени група вулканични скали със светлосив оттенък, които гледани отстрани и отдалече наподобяват формата на крава. Това скално образувание е дало името на защитената територия.

В община Елена, в землището на село Костел, на площ от 113,8 ха горски фонд, се намира част от буферната зона на резерват „Савчов чаир”, който е на територията на община В. Търново.

Друг резерват, върху площ от 34 ха, се намира в землището на с. Буйновци в месността „Хайдушки чукар”. Характеризира се като типичен горски резерват. Основното насаждение е бук, примесен с явор, шестил, брекиня и др. с възраст от 110 до 170 г. и височина от 21 до 24 м. Масивите са със северно изложение. Състоянието на горите в резервата е добро. Възобновяването им се извършва по естествен път.
В съответствие с чл. 27 на ЗЗТ, на територията на двата резервата могат да се извършват дейности, свързани с тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места; провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.

Защитена природна забележителност е „Водопада” на р. Мийковска в землището на махала Христовци, с. Руховци на площ 3 ха с височина на пада на водата 9 м. Характерни за обекта са забележителни геоложки образувания, растителни видове и съобщества, представляващи интерес за науката, културата и развитието на туризма.

Защитени местности на територията на община Елена са:
– Защитена територия, състояща се от 21 броя дървета от бял и черен бор, засадени по заповед на княз Александър Батенберг на възраст 120 години;
– Защитена местност „Високата кория”, гр. Елена, кметство Беброво;
– Защитена местност „Водопада” на р. Мийковска, гр. Елена.