Старт на туристически проект - „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”        През месец ноември стартираха редица от дейностите  по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, а именно:
         Дейност 3 Тематични дейности по разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия.
         Консултантът изпълни поредица от дейности: инвентаризация и оценка на налични и потенциални ресурси и атракции; оценка на атракциите; сформиране на пакетите. Започна разработване на следните туристически пакети:
„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: ВЪЗРОЖДЕНСКА АРХИТЕКТУРА, КУЛТУРА И БИТ”- Общ маршрут, проследяващ културно-историческото развитие на района през вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности, предназначен за масова публика.
„КУХНЯ ОТ СТАРОТО ВРЕМЕ (КУЛИНАРНАТА МАГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ)”: Възможност за формирането на атракции в тази сфера предоставят и трите общини. Конкретни дейности и услуги са популяризирането на местната кухня с използването на характерни продукти, организирането на дегустации и участие в демонстрации и забавни преживявания.
“ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ЕКО МАРШРУТИ”: Продуктът има за цел чрез тематични преди всичко пешеходни маршрути да представи по атрактивен начин основните природни и културни забележителности с акцент високопланинската част на района.
В рамките на дейността беше изработено лого и слоган на туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица, което вече се ползва при възможност.
Дейност 4 Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации.
Основна цел на тази дейност е да се генерира и разпространи повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.
          Одобрени са мостри на рекламни материали в пакет, които да се раздават по време на промоционални събития, които в момента са в процес на изработка.
           Предвидена е и стартира специализирана професионална консултация, за  постигне най-високо качество и достоверност на текстовото съдържание в рекламните продукти. Тази консултация осигурява избора на адекватна визуализация (снимки и графики). Консултациите са в 2 направления:
         - За ефективен маркетинг и използване на комуникационни канали;
         - Визуализация и текстово оформление на информационни, маркетингови и рекламни материали.
         Одобрени са разработени мостри на рекламни банери предназначени за поместване във водещи електрони платформи вкл. със специализация за конкретни страни и водещи социални медии/мрежи на 4 езика.
          Дейност 8 Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация. Подписан е договор с изпълнител и започна изработването на предвидените материали за осигуряване публичността по проекта.
Успешното изпълнение на заложените дейности по проекта ще допринесе за постигане на икономически подем и подобряване на качеството на живот при комплексно и балансирано развитие в областта чрез Приоритетна цел 5 „Устойчив алтернативен туризъм”.
Проекта отговаря на потребностите на нашата територия и то по начин напълно съгласуван с общинските планове за развитие и програми за развитие на туризма.
    “Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”