„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица"

   Община Елена е бенефециент по ОП „Регионално развитие“ в партньорство с общините Лясковец и Златарица с проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец- Златарица“.

   Проектът се реализира по приоритетна
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Финансирането се извършва от Европейския фонд за регионално развитие чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG161PO001/3.2-02/2011 и от държавния бюджета на Република България. Той има за основна цел да се увеличи  интереса към конкурентоспособни туристически атракции за привличане на повече туристи на територията на общините Елена – Лясковец – Златарица.

   Проектът „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” стартира на 13. 08. 2012 година и е на стойност 486 164 лева. Срокът за изпълнение е 21 месеца. Основните дейности, заложени в проекта са свързани с: разработването на 3 атрактивни туристически пакета в сферата на културата, кулинарията и природните забележителности; изработване и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите (рекламни филми, клипове, радиопредавания, публикации, брошури, пътеводител, гид-карти, картички,стикери, план-карти, рекламни банери, билборд); участия в международни, национални и регионални туристически борси; провеждане на местен туристически форум за запознаване с туристическите продукти/маршрути и потенциала на туристическа дестинация Елена –Лясковец – Златарица; изследване на ефективността на проведените маркетингови дейности.


   Чрез дейностите по проекта ще се разработят и популяризират на пазара комплексни туристически продукти на дестинацията Елена-Лясковец-Златарица, които ще повлияят положително върху много отрасловия характер на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туристопотока.

    Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на района, и като цяло за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции и продукти на територията на дестинацията.