OБЩИНА ЕЛЕНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

От понеделник стартира нов социален проект на община Елена за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Безвъзмездното финансиране на проекта е в размер над 185 000 лв., като средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура „Патронажна грижа+“.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията  ще се осъществят дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта, който е за 12 месеца.

 „Патронажна грижа“ е продължение на изпълнявания по ОП „РЧР“ съвместен проект на общините Стражица, Елена, Лясковец и Златарица. В рамките на това направление  ще се осигури предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на 43-ма потребители  в домашна среда. Спектърът от услуги включва психологическа подкрепа и консултиране, и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срока на проекта.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – четирима социални работници, три медицински сестри  и един психолог.

По второто направление -  „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ подкрепата от проекта е с назначаването на допълнителен персонал – един хигиенист в Дневен център за деца и младежи с увреждания в Елена и по двама в Центровете за настаняване от семеен тип в Елена и Илаков рът. Дейностите по направлението обслужват 58 потребители и включват осигуряване на лични предпазни средства за служители и потребители в центровете, тестването им за  COVID19, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите в услугите, в т.ч. физическо разделяне, преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, телефонни апарати и др.
OБЩИНА ЕЛЕНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“