ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИЩЕТО-ПАМЕТНИК В ЕЛЕНА

Община Елена съобщава, че на 10 януари 2020 г. /петък/, от 17.30 часа, в зала 101 /пленарна зала/ в сградата на общината, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА С РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ

„ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕНА С ВЯРА, ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ“

В основата на проекта - предмет на обсъждането е училището-паметник „Иларион Макариополски“ в град Елена, също и дейностите, които ще бъдат осъществявани в сградата след нейната реставрация и реконструкция.

В тази връзка консултанти по проекта от „Провида“ ООД София проведоха през миналата година обстойно проучване чрез работни срещи и интервюта сред граждани на общината, местния бизнес и туризъм, с представители на институции за идеи и предложения относно развитието на различни по вид дейности с насоченост към културата и туризма в града.

От всички споделени в хода на проучването мнения и предложения, консултантите са формулирали проектни идеи, които отговарят на целите и условията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – основен източник за финансиране на проектното предложение.

Предвижда се проектът да включва създаване и развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти чрез реставрация, консервация, опазване и популяризиране на недвижими културни ценности с категория „Национално значение“, а именно: Даскалоливницата, Часовниковата кула и училището-паметник „Иларион Макариополски“, за което община Елена подаде документи в Министерството на културата с искане да бъде обявено за историческа недвижима културна ценност с национално значение.

Общественото обсъждане на 10 януари с участието на консултантския екип, в който е и социалният антрополог доц.д-р Харалан Александров, ще се фокусира върху сградата на училището-паметник и дейностите, които ще се развиват в нея, за да се предприемат следващите стъпки по проектното предложение.

Община Елена кани на общественото обсъждане участниците в проучването, граждани и заинтересовани страни, за да намери необходимата подкрепа проектът за спасяване и възраждане на емблематичното за нашия град училище-паметник.

Презентация
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИЩЕТО-ПАМЕТНИК В ЕЛЕНА