Членове и членство

Съгласно Устава на Местен съвет по туризъм – Елена:

Член 7
1/ В съвета по туризъм могат да участват :
1. Представители на лицензирани фирми и на категоризирани обекти от частния и публичния туристически бизнес;
2. Органите на .местно самоуправление и местна администрация;
3. Организации и институции, свързани с туризма.
2/ В Съвета по туризъм могат да се присъединяват и други лица, които приемат Устава и внасят определения от Общото събрание членски внос.
3/ Правоприемникът на една организация става член по право на Съвета по туризъм след надлежно подаване на заявление чрез Управителния съвет до Общото събрание за уведомяване на настъпилите промени.

Възникване на членство

Член 8

1/ Членове на Съвета по туризъм се приемат по тяхна писмена молба, отправена до Общото събрание чрез Управителния съвет. Искането трябва да съдържа и декларация, че се приема Устава и целите на Съвета по туризъм.
2/ Приемането на нови членове се решава на Общо събрание, взето с обикновено мнозинство, при предварително оповестяване в дневния ред на заседанието. Съгласно чл.  на Местен съвет по туризъм град Елена:
Местен съвет по туризъм – Елена призовава всички хора, имащи отношение към туризма в града, да станат членове на организацията. Това е мястото, където идеите могат да се споделят, обсъждат и тези които са осъществими, да се реализират с общи усилия.
То може да бъде представено в стая 320 на Община Елена

Управителен съвет:
Стелиан Савов, Стоян Димитров, Иван Маринов, Христо Христов, Иван Трухчев, Никола Николов, Йордан Йорданов, Пепа Джуркова, Евдокия Уколова