ПОКАНА

Покана за участие в обществено обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Елена за периода 2024 – 2027 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото отправям покана до жителите на Община Елена, представителите на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Елена 2024 – 2027 година, което ще се състои на 25  юни 2024 г. от 11:00 часа в зала 101 (Пленарна зала) на общинска администрация Елена.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Елена  2024 – 2027 година.

Становища и предложения по проекта могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси.

Тези от Вас, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане, могат да се запознаят с публикуваните на официалната страница на Община Елена  материали и да изпратят своите препоръки и мнения на ел. поща: obshtina@elena.bg до 17,30 ч. на 24.06.2024 г.

Всички документи, свързани с поканата и проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Eлена  2024 – 2027 година са приложени в публикацията.
 

Разчитаме на Вашето сътрудничество! 


С уважение,

инж. Дилян Млъзев  
Кмет на Община Елена

Стратегията за развитие на туризма на Община Елена

Дата на публикуване: 23.05.2024

Приложение 1 – Програма на Стратегията за развитие на туризма в Елена

Дата на публикуване: 23.05.2024

Приложение 2 – Матрица на индикаторите

Дата на публикуване: 23.05.2024

Приложение 3 – Проучване на мнението на заинтересованите страни

Дата на публикуване: 23.05.2024

Приложение 4 – Списък със заведения и места за настаняване

Дата на публикуване: 23.05.2024