ТРУДОВА БОРСА

ТРУДОВА БОРСА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Елена кани всички представители на малки, средни и големи предприятия, самонаети лица в сферата на земеделието, туризма и зелената икономика, както и индивидуални граждани, търсещи възможности за заетост да участват в организираната трудова борса.
Събитието ще се проведе в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, Общинска администрация зала №101 на 18.10.2023 г. с начален час 10,00 ч., като програмата включва: събеседване с работодатели, представители на Бюро по труда, запознаване с професии и актуални свободни работни места.
Дейността е финансирана по проект № BGLD-1.007-0039 „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.