АКЦИЯ

Акция за безвъзмездно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване