ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ В ОБЩНОСТТА И ДОМАКИНСТВАТА

В рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, №BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура №BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., община Елена стартира кампания за безвъзмездно предоставяне на компостери за компостиране в общността и домакинствата.
Жителите на всички населени места в община Елена, собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², както и собствениците на къщи за гости / хотели / места за настаняване с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране.
За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат компостера, дворното място (незастроената площ) в имота да е ≥150 м², като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.
Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.
Заявлението може да бъде получено в Център за административно обслужване (ЦAO) на Община Елена – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 или да се изтегли от сайта на Община Елена.
Документите могат да се подават лично в ЦАО на Община Елена – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, по пощенски път – на същия адрес, както и на e-mail: projects@elena.bg.
* Постъпили заявления без приложен документ за собственост няма да бъдат разглеждани.