КОНТЕЙНЕРИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ В ОБЩНОСТТА И ДОМАКИНСТВАТА

В рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, № BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., община Елена продължава кампанията за безвъзмездно предоставяне на компостери за компостиране в общността и домакинствата.

Жителите на всички населени места в община Елена, собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², както и собствениците на къщи за гости / хотели / места за настаняване с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², все още могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране.

За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат компостера, дворното място (незастроената площ) в имота да е ≥150 м², като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.

Заявлението може да бъде получено в Център за административно обслужване (ЦAO) на Община Елена – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 или да се изтегли от сайта на Община Елена.

Документите могат да се подават лично в ЦАО на Община Елена – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, по пощенски път – на същия адрес, както и на e-mail: projects@elena.bg.

*Постъпили заявления без приложен документ за собственост няма да бъдат разглеждани.