НАЕМАНЕ НА ГИДОВЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЕМАНЕ НА ГИДОВЕ КЪМ ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

За поредна година Община Елена ще ангажира допълнително млади хора през активния туристически сезон, които ще окажат помощ като гидове към Общинския туристически информационен център. Гостите на града и общината ще ползват техните услуги безвъзмездно, а възнаграждението им ще бъде за сметка на общинския бюджет.
Тяхната задача ще бъде да посрещат, упътват или придружават туристите при обиколката им из града, както и да предоставят информация за обектите за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, природните забележителности, културно-историческото наследство, туристическите маршрути и еко пътеките, транспортната инфраструктура, културните и спортните събития, чествания и други.
Изискванията към кандидатите са: да имат навършени 18 години; да владеят минимум един чужд език; да имат добри познания за културно-историческото наследство и физикогеографските дадености на града и общината.
Необходимите документи за кандидатстване са заявление (свободен текст) и автобиография (CV, европейски формат). Притежаването на сертификат за владеене на чужд език е предимство.
Документите на кандидатите ще се приемат в периода от 15.06.2023 г. до 27.06.2023 г. в стая 321, в сградата на общинската администрация (гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски № 24). Пак там, в зала 211 (Заседателна зала), допуснатите кандидати ще положат тест на 29.06.2023 г. от 10:00 часа.
За допълнителна информация – в сградата на Община Елена, на тел. 0879 101453 или e-mail: tt@elena.bg, г-жа Евдокия Уколова, главен експерт ТИРП.