ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Финансово подпомагане на здравни специалисти

С решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г.

От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности „Медицина“, „дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „медицински лаборант“, „помощник-фармацевт“, „рехабилитатор“, „акушерка“ срещу задължението да работят в здравни, социални или учебни заведения на територията на общината или разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 (пет) години.

Студентите трябва да са записали втора година на обучение и успехът от предходните два семестъра да не е по-нисък от „Добър“ /4.00/.

Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление по образец (Приложение 1) в срок до 31 август 2022 г. до кмета на община Елена, придружено със следните документи:

1. Заверено копие на студентска книжка (представя се и оригинала за сверка);

2. Уверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че студентът е записал поредния семестър и специалност от изброените;

3. Мотивационно писмо;

4. Препоръки от преподаватели (при наличие на такива).

Пълната информация прочетете в Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г.

Прикачени файлове