ЕЛЕНСКИ ДЕЦА НА ОБМЯНА...

ЕЛЕНСКИ ДЕЦА НА ОБМЯНА НА ОПИТ С МЛАДЕЖИ ОТ КАРЛОВО

На 27 юли в село Раювци се проведе обучение и обмяна на опит между клуб „Доброволци“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Карлово и деца от Българския младежки червен кръст – град Елена.

Целите на интересното събитие бяха свързани с изграждане на доверие и екипен дух, насърчаване на отговорността и гражданската активност на учениците, както и разгръщането на техния потенциал.

Форумът бе организиран от Нели Минчева, секретар на МКБППМН – Карлово, а лектор бе психологът и обучител чрез метода „учене чрез преживяване“ – г-жа Евгения Загорова.

Темите в програмата включваха: създаването на доверие и подкрепа между участниците, постигането на общностна култура за сътрудничество, преодоляването на бариери при общуването, както и конструктивната обратна връзка.

Обучението бе проведено в приятна обстановка на открито, с много образователни и занимателни игри, които провокираха творческото и рационално мислене на младежите.

За няколко часа младите хора от Елена и Карлово успяха да създадат приятелски отношения, а накрая за всички имаше сертификати и подаръци.

Галерия