Важно съобщение:

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в следните землища:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕБРОВО, С. БЛЪСКОВЦИ, С. БОЙКОВЦИ, С. БУЙНОВЦИ, С. ДЕБЕЛИ РЪТ, С. ДРЕНТА, С. ИЛАКОВ РЪТ, С. КАМЕНАРИ, С. КОНСТАНТИН, С. КОСТЕЛ, С. МАЙСКО, С. МАРЯН, С. МИЙКОВЦИ, С. ПАЛИЦИ, С. РУХОВЦИ, С. СРЕДНИ КОЛИБИ, С. ТОДЮВЦИ, С. ЧАКАЛИ, С. ГЪРДЕВЦИ И С. ЯКОВЦИ.

Съгласно сключен Договор № КД-1-36/27.08.2021г. от ИД на АГКК по обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Беброво, с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Гърдевци и с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“. Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД.