ОБЩИНИТЕ ЕЛЕНА И МЕДЖИДИЯ...

На пресконференция в Елена бяха представени туристически пакети, обединяващи емблематични обекти и събития за община Елена и румънската община Меджидия, които от 2018 година работят по съвместен проект „Култура във вечността“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“

Пакетите предлагат четири тематични тура до исторически, културни, религиозни и природни забележителности с цел да се популяризира трансграничния район от Южна Добруджа и Северна България. Представянето на туристическите продукти е важна дейност от проекта и гарантира достигането им до целевите групи чрез туристическите агенции в региона.

Ръководителят на проекта Светослав Петров и координаторът от румънска страна Андреа Кириак представиха възможностите за разнообразяване на туристическото предлагане. Всеки от туристическите пакети – „Изкуство“, „Културно-историческо наследство“ и „Религиозен туризъм“ предлага двудневно пътуване във времето, запознаване с културно-исторически обекти, със средновековни и възрожденски храмове и манастири, уроци по дърворезба и грънчарство, представяне на изкуството в различни форми и периоди.

Туристическият пакет „Фестивали“ е четиридневно приключение в отминали епохи сред гостоприемството и магията на хората от двете общини. Пътуването започва от Меджидия с посещение на фестивала за исторически игри и възстановки „Dapyx“ и приключва с еднодневен престой в Елена.

В рамките на дейността е разработен и рекламен лист, представящ подробно всеки един от туристическите пакети.